Kwaliteit van onderwijs

 

Kwaliteit van onderwijs
 
Vanuit onze christelijke identiteit zien we elk kind als een uniek schepsel van God, dat er mag zijn zoals hij of zij is. We willen elk kind op alle gebieden tot zijn recht laten komen en zijn talenten laten ontplooien. Dit stelt hoge eisen aan het onderwijs en de leerlingbegeleiding. Om te bepalen in hoeverre onze scholen dit in de dagelijkse onderwijspraktijk weten te realiseren, wordt op allerlei manieren de kwaliteit in beeld gebracht.
 
Jaarlijks wordt er onder leerlingen een veiligheidsmonitor afgenomen om sociale veiligheid in kaart te brengen. Ouders en medewerkers vullen een dergelijke vragenlijst eenmaal per twee jaar in. In 2017 is de vragenlijst Sociale veiligheid en welbevinden onder ouders afgenomen. De ouders geven gemiddeld het cijfer 7,8 voor de veiligheid en 8,0 voor het welbevinden van hun kinderen. We zijn blij dat ouders het schoolklimaat zo positief beoordelen.
 
Elk jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen: het ene jaar onder leerlingen, het andere jaar onder ouders, het volgende jaar onder personeel. In 2017 is het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen afgenomen. Leerlingen geven hun school gemiddeld een 8,1. Dat betekent dat ze tevreden zijn over de school, de sfeer, de zorg en begeleiding en het onderwijs.
 
Jaarlijks wordt in het najaar voor alle scholen de zgn. Ďmonitorí opgesteld over het voorgaande schooljaar. Dit is een overzicht waarin resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders, de uitkomst van inspectieonderzoek, scores op Citotoetsen, verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs en ziekteverzuimpercentages onder het personeel weergegeven worden. Veel scholen scoren hierop Ďgoedí.
 
Schooldirecteuren maken driemaal per jaar een managementrapportage. Daarin doen ze verslag van ontwikkelingen binnen hun school of scholen op het gebied van o.a. onderwijs, leerlingenzorg, personeel, financiŽn, organisatie en communicatie. Elke maand gaat het CvB bij alle scholen op locatiebezoek. Dan worden onderwijs, personeel, financiŽn, Cito-resultaten en voortgang jaarplan besproken.
 
Alle scholen hebben een schoolplan en directeuren maken van daaruit voor elk schooljaar een jaarplan. Daarin staan de onderdelen uit het schoolplan waar dat jaar aan gewerkt wordt. Het doel is om deze onderdelen zo concreet te verwoorden, dat aan het eind van het jaar goed na te gaan is in hoeverre ze bereikt zijn. Als er uit de vragenlijsten voor sociale veiligheid en welbevinden of uit de tevredenheidsonderzoeken aandachtspunten naar voren komen, worden die ook in het jaarplan opgenomen. Directeuren bespreken de voortgang van het jaarplan met het hun team, het CvB en de MR.
 
In december 2017 heeft het in kader van het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs een bestuursgesprek plaatsgevonden met het College van Bestuur. In 2018 heeft de Inspectie zes scholen van TriVia bezocht en gesproken met de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het Breed Directie Overleg. Naar aanleiding van de gesprekken en schoolbezoeken heeft de Inspectie een eindrapport opgesteld. De Inspectie geeft een positief oordeel over de kwaliteitscultuur binnen TriVia en constateert dat er op de scholen doeltreffend gewerkt wordt aan de kwaliteit van onderwijs en leerlingenbegeleiding. Het schoolklimaat en de veiligheid zijn in orde. Het volledige inspectierapport is beschikbaar door hier te klikken.